انسان، اصلاح نمي شود مگر از راه اطاعت خدا

آيت الله العظمی بهاء الدینی:انسان، اصلاح نمي شود مگر از راه اطاعت خدا
«خلاصه، راهي نيست مگر اینکه انسان، خودش را اصلاح کند و انسان، اصلاح نمي شود مگر از راه اطاعت خدا. اگر فردا، دروغ ها را، تهمت ها را، غيبت ها را، کلاه برداری ها را کنار گذاشتي، بدخواه بندگان خدا نبودي، آدم خوبي هستي. اينها يک هزارم مزاياي اسلام است. اين يک هزارم از مزايا را پیدا کن [آن وقت] همه جا محترم هستي».
«اگر خودت آدم بشوی، بچه ات هم آدم است. اگر خداي نکرده، خودت آدم نشوي، بچه ات آدم نيست، گرچه به صورت، آدم باشد. اگر مي خواهي از [تربيت صحيح] بچه ها، آسوده خاطر باشي، بايد خودت آدم باشي يک فرزند ناجور از ده تا بچه ي صالح، زحمتش زيادتر است. اگر فرزندانت، خراب شدند، خودت کرده اي اين بچه هم مثل خودت شده است، بچه ي تو است. فرزند نهال انسان است. اگر اصل خراب نباشد نهال خراب نمي شود.»
«انسان شدن به اين است که از محرمات الهي فاصله گرفته شود. جواب هوي و هوس داده شود. اگر بتواني از کلک زدن صرف نظر کنی، آن گاه انسان مي شوي.»