برگزاری جشن آب مدرسه ادبستان دخترانه جم

جشن اولین نوشتار با عنوان جشن آب در مدرسه ادبستان دخترانه جم برگزار شد.

دانش آموزان با شعار :

ما ادبستانی ها در مصرف آب صرفه جویی میکنیم.

فراگرفتن اولین واژه معنا دار خود را با هدف تشویق در یادگیری بیشتر دروس جشن گرفتند.

دانش آموزان با سربندهای نماد قطره آب و رعایت پروتکل های بهداشتی این روز را به عنوان اولین پله با سوادی گرامی داشتند.

تا بعد ها با مرور خاطرات کودکی صفحه ای با خاطرات شیرین دوران دبستان به یادگار داشته باشند.

دانلود