حداقل کاری که مربی در تربیت باید انجام دهد.

حداقل کاری که مربی در تربیت باید انجام دهد.

تربیت مثل کشاورزی 

مربی حداقل کاری که باید در تربیت ” آدم” انجام دهد. همان است که یک کشاورز در پرورش یک گیاه انجام می دهد.

هر کشاورز در کار خویش این نکته را به خوبی می داند که او فراهم آورنده زمین و زمینه مناسب برای پرورش گیاه است. نه رشد دهنده آن.

کشاورز دانا، هرگز سستی و کاستی خویش را به گردن گیاه نمی اندازد.زیرا می داند که اگر او زمینه مناسب را فراهم آورد.

گیاه خود به خود و به قاعده رشد درونی، از درون شروع به شکفتگی و شکوفایی می کند.

هر کشاورزی وقتی بخواهد محصولی بهتر به دست آورد، علاوه بر وظیفه ای که خود در زمینه سازی برای پرورش گیاه دارد، به دانه و نهالی که برای کشت انتخاب کرده نیز به خوبی توجه دارد و در حد توان خود بهترین را برمی گزیند.