راههای محافظت از کودکان در برابر آسیبهای مشاجرات والدین

1.هر اختلاف نظری را به دعوا تبدیل نکنید.

2.دعوا ها را بگذارید برای وقتی که بچه ها نیستند.

3.حرفهایتان را ازطریق کاغذ یا فضای مجازی به هم برسانید

4.مهارت های کنترل خشم را آموخته و قبل از اعصبانیت به کار ببرید.

  1. خودتان برای آشتی پیش قدیم شوید ویچه ها را واسطه نکنید.

6.جلوی بچه ها آشتی کنید ، وقتی دعوا ندارید مقابل آنها به هم ابراز علاقه کنید.