شهید حسن باقری نیرویی که نمازش را اول وقت نخواند،خوبم نمی جنگه….