شهید حسن باقری نیرویی که نمازش را اول وقت نخواند،خوبم نمی جنگه….

 

حرف های تکان دهنده شهید باقری:

شهید حسن باقری نیرویی که نمازش را اول وقت نخواند،خوبم نمی جنگه….