ما امام زمان را زنده میدانیم ، حی میدانیم

ما امام زمان را زنده میدانیم ، حی میدانیم.

که در بین ما زندگی میکند؛ دلایل ما هم دلایل عقلی است هم دلایل نقلی.

من فقط به همان مقداری که در ذهن دوستان بماند و به هر حال اعتقاد راسخی نسبت به این مطلب پیدا بکنند عرض کنم…

دانلودما امام زمان را زنده میدانیم ، حی میدانیم