معرفی آثار شهید آوینی؛ توسعه و مبانی تمدن غرب

معرفی آثار شهید آوینی؛ توسعه و مبانی تمدن غرب

معرفی آثار شهید آوینی؛ توسعه و مبانی تمدن غرب،
توسعه و مبانی تمدن غرب» از مجموعه کتاب‌های شهید آوینی است؛ این کتاب مجموعه‌ی ۱۸ مقاله از سید شهیدان اهل قلم پیرامون مفهوم توسعه، مبتنی بر مبانی معرفتی و تاریخی تمدن غرب است. ایشان در این کتاب به توسعه، آموزش، دانشگاه، اقتصاد، بانک و نظام آموزش غربی نگاه ویژه‌ای داشته‌اند و از منظر فلسفی به ماهیت حقیقی هر یک از این معانی رسیده‌اند.

فصل های کتاب:

 • درمعنای توسعه
 • توسعه یافتگی ، اتوپیای قرن حاضر
 • میمون برهنه!
 • توسعه برای تمتع
 • تمدن اسراف و تبذیر
 • عمق فاجعه
 • دیکتاتوری اقتصاد
 • نظام سیاره ای اقتصاد
 • از دیکتاتوری پول تا اقتصاد صلواتی
 • وما ادراک ماالبانک
 • سود پرستی ، بنیاد اقتصاد آزاد
 • نظام آموزشی و آرمان توسعه یافتگی
 • نظام آموزش غربی ، محصول جدایی علم از دین
 • انسان از نسل میمون ، خرافه ای جاهلانه
 • تاملی بیشتر در خلقت انسان نخستین
 • نوح نبی(ع) و تاریخ تمدن
 • تکامل یا ترقی؟

فصل اول

شهید آوینی در فصل ابتدایی کتاب، یعنی «در معنای توسعه» به ماهیت اصلی عبارت «توسعه»، ریشه و خاستگاه آن اشاره می‌کند. او کلمه‌ی توسعه را از اولین ره‌آوردهای غرب‌زدگی در کشور ما دانسته و آن را از عبارت «رشد» در قرآن متمایز می‌سازد. نویسنده به ریشه‌ی اصلی کلمه‌ی توسعه یعنی Developement اشاره کرده و آن را با عبارت «رشد» در قرآن مقایسه می‌کند.

نظام آموزش غربی ، محصول جدایی علم از دین

نظام آموزشی کنونی تنها در صورتی نظام تعلیم و تربیت مطلوب خواهد بود که «توسعه‌ی اقتصادی با روش‌های معمول» به تکامل روحی و معنوی بشر منجر شود. آیا توسعه ـ با مفهوم کنونی آن ـ به چنین غایتی خواهد رسید و اصلاً برای رسیدن به چنین غایتی است که بنیان‌گذاری شده است؟ جواب روشن است: خیر. تجربه و تاریخ نیز مؤید این پاسخ هستند. وضعیت کنونی بشر غربی ناشی از همین سیری است که برای توسعه‌ی اقتصادی در پیش گرفته است.

مطالعه از سایتhttp://www.aviny.com/