نحوه رفتار با کودک شلخته و بی‌نظم

نحوه رفتار با کودک شلخته و بی‌نظم

۱. مداومت داشته باشیدنحوه رفتار با کودک شلخته و بی‌نظم

اگر برخی از روز‌ها کودکتان را به نظافت کردن تشویق کرده، اما دیگر روزها، بی‌نظمی‌های او را نادیده بگیرید، کودک دچار سردرگمی شده و تصور واضحی از آنچه شما از او می‌خواهید، پیدا نمی‌کند.
برنامه دقیقی تنظیم کنید و به آن پایبند باشید.

۲. برنامه روزانه‌ای برای نظافت کردن ایجاد کنید.

یک روز بی نظمی و شلختگی، شاید قابل پذیرش باشد، اما اگر این بی‌نظمی روز‌های پیاپی ادامه پیدا کند، غیر قابل قبول است.
زمانی را برای نظافت روزانه اختصاص دهید و همواره به آن پایبند بمانید. برای نمونه پس از خوردن شام همراه با کودک به تمیز و مرتب کردن خانه و اتاق او بپردازید.